จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  3101  เมืองบุรีรัมย์  39
  2,301
  335
  266
  47
  51
  3
  0
  336
 2  3102  คูเมือง  3
  726
  283
  154
  16
  21
  0
  0
  48
 3  3103  กระสัง  35
  887
  285
  319
  19
  31
  0
  0
  43
 4  3104  นางรอง  11
  1,186
  219
  233
  29
  28
  0
  0
  171
 5  3105  หนองกี่  1
  807
  230
  153
  9
  20
  2
  1
  122
 6  3106  ละหานทราย  5
  755
  148
  170
  15
  18
  0
  0
  176
 7  3107  ประโคนชัย  8
  1,188
  304
  450
  34
  50
  1
  0
  134
 8  3108  บ้านกรวด  6
  619
  205
  270
  25
  30
  1
  0
  145
 9  3109  พุทไธสง  1
  538
  146
  192
  19
  14
  0
  0
  30
 10  3110  ลำปลายมาศ  7
  1,213
  350
  320
  20
  28
  0
  0
  159
 11  3111  สตึก  8
  1,240
  362
  288
  31
  26
  0
  0
  88
 12  3112  ปะคำ  1
  404
  190
  385
  20
  11
  0
  0
  92
 13  3113  นาโพธิ์  16
  345
  163
  157
  9
  7
  0
  0
  37
 14  3114  หนองหงส์  9
  417
  170
  203
  17
  11
  0
  0
  10
 15  3115  พลับพลาชัย  1
  374
  151
  130
  17
  11
  0
  0
  40
 16  3116  ห้วยราช  2
  431
  104
  124
  9
  14
  0
  0
  41
 17  3117  โนนสุวรรณ  0
  195
  101
  95
  4
  7
  0
  0
  121
 18  3118  ชำนิ  1
  410
  66
  52
  5
  4
  0
  0
  44
 19  3119  บ้านใหม่ไชยพจน์  2
  339
  67
  144
  11
  4
  0
  0
  37
 20  3120  โนนดินแดง  3
  329
  68
  70
  10
  4
  1
  0
  13
 21  3121  บ้านด่าน  2
  479
  89
  121
  11
  9
  1
  0
  67
 22  3122  แคนดง  3
  371
  75
  58
  4
  4
  0
  0
  59
 23  3123  เฉลิมพระเกียรติ  2
  403
  132
  196
  17
  9
  0
  0
  25