จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  3001  เมืองนครราชสีมา  129
  3,460
  834
  850
  320
  317
  9
  0
  473
 2  3002  ครบุรี  14
  1,274
  296
  195
  22
  14
  0
  1
  73
 3  3003  เสิงสาง  22
  693
  253
  237
  14
  7
  0
  1
  66
 4  3004  คง  53
  1,071
  314
  233
  42
  21
  0
  0
  33
 5  3005  บ้านเหลื่อม  6
  254
  92
  92
  4
  6
  0
  0
  35
 6  3006  จักราช  30
  880
  184
  156
  15
  6
  0
  0
  76
 7  3007  โชคชัย  45
  1,052
  271
  157
  31
  16
  0
  0
  119
 8  3008  ด่านขุนทด  15
  1,781
  520
  451
  58
  44
  0
  0
  158
 9  3009  โนนไทย  45
  1,099
  202
  197
  32
  11
  0
  0
  91
 10  3010  โนนสูง  109
  1,514
  296
  284
  37
  27
  1
  0
  146
 11  3011  ขามสะแกแสง  35
  619
  114
  163
  21
  8
  0
  0
  21
 12  3012  บัวใหญ่  15
  832
  300
  267
  42
  20
  0
  0
  57
 13  3013  ประทาย  10
  907
  250
  279
  18
  10
  0
  0
  83
 14  3014  ปักธงชัย  61
  1,410
  467
  297
  62
  24
  0
  0
  127
 15  3015  พิมาย  195
  1,968
  447
  431
  47
  43
  1
  0
  112
 16  3016  ห้วยแถลง  18
  953
  205
  182
  15
  12
  0
  0
  50
 17  3017  ชุมพวง  19
  844
  355
  269
  25
  4
  1
  0
  66
 18  3018  สูงเนิน  11
  1,001
  275
  272
  85
  58
  1
  0
  57
 19  3019  ขามทะเลสอ  17
  408
  132
  113
  27
  23
  1
  0
  14
 20  3020  สีคิ้ว  37
  1,266
  311
  283
  54
  22
  1
  0
  38
 21  3021  ปากช่อง  40
  1,308
  515
  347
  85
  72
  4
  0
  131
 22  3022  หนองบุญมาก  51
  732
  155
  117
  18
  10
  0
  0
  99
 23  3023  แก้งสนามนาง  21
  395
  123
  110
  14
  5
  0
  0
  65
 24  3024  โนนแดง  8
  265
  84
  103
  8
  3
  0
  0
  45
 25  3025  วังน้ำเขียว  2
  527
  129
  117
  17
  12
  2
  0
  63
 26  3026  เทพารักษ์  1
  310
  150
  110
  11
  2
  0
  0
  56
 27  3027  เมืองยาง  12
  322
  134
  102
  5
  3
  0
  0
  32
 28  3028  พระทองคำ  13
  530
  112
  84
  7
  5
  0
  0
  59
 29  3029  ลำทะเมนชัย  12
  417
  93
  116
  11
  4
  0
  0
  22
 30  3030  บัวลาย  10
  318
  120
  66
  10
  5
  0
  0
  47
 31  3031  สีดา  11
  335
  114
  81
  6
  10
  1
  0
  21
 32  3032  เฉลิมพระเกียรติ  6
  418
  128
  109
  27
  8
  0
  0
  41