จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  2701  เมืองสระแก้ว  4
  1,008
  250
  174
  62
  33
  3
  0
  19
 2  2702  คลองหาด  2
  372
  114
  156
  22
  11
  2
  0
  7
 3  2703  ตาพระยา  0
  584
  186
  139
  12
  11
  0
  0
  1
 4  2704  วังน้ำเย็น  12
  573
  244
  149
  24
  17
  0
  0
  16
 5  2705  วัฒนานคร  5
  784
  275
  235
  70
  30
  0
  0
  3
 6  2706  อรัญประเทศ  24
  893
  304
  263
  68
  48
  0
  1
  31
 7  2707  เขาฉกรรจ์  9
  587
  127
  128
  24
  7
  0
  0
  21
 8  2708  โคกสูง  4
  380
  103
  76
  12
  1
  0
  0
  1
 9  2709  วังสมบูรณ์  7
  403
  115
  83
  25
  20
  0
  0
  13