จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  2601  เมืองนครนายก  6
  896
  225
  306
  78
  33
  1
  0
  20
 2  2602  ปากพลี  0
  276
  70
  109
  23
  17
  0
  0
  11
 3  2603  บ้านนา  0
  563
  192
  278
  48
  24
  2
  0
  13
 4  2604  องครักษ์  3
  497
  129
  130
  9
  14
  1
  0
  21