จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  2501  เมืองปราจีนบุรี  1
  1,006
  242
  163
  41
  26
  6
  0
  62
 2  2502  กบินทร์บุรี  25
  1,654
  455
  241
  32
  36
  2
  1
  135
 3  2503  นาดี  8
  521
  88
  40
  17
  8
  0
  0
  1
 4  2506  บ้านสร้าง  25
  399
  89
  75
  15
  7
  1
  0
  1
 5  2507  ประจันตคาม  1
  599
  164
  123
  23
  28
  0
  0
  20
 6  2508  ศรีมหาโพธิ  1
  843
  166
  97
  33
  21
  1
  0
  56
 7  2509  ศรีมโหสถ  1
  341
  41
  23
  9
  6
  0
  0
  25