จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  2401  เมืองฉะเชิงเทรา  7
  1,274
  217
  167
  67
  68
  1
  0
  58
 2  2402  บางคล้า  3
  498
  92
  97
  20
  31
  0
  0
  18
 3  2403  บางน้ำเปรี้ยว  10
  749
  153
  132
  38
  29
  1
  0
  100
 4  2404  บางปะกง  25
  819
  196
  77
  55
  44
  2
  0
  80
 5  2405  บ้านโพธิ์  11
  456
  109
  90
  41
  46
  4
  0
  24
 6  2406  พนมสารคาม  23
  982
  132
  93
  42
  41
  0
  0
  19
 7  2407  ราชสาส์น  4
  123
  34
  31
  11
  5
  1
  0
  8
 8  2408  สนามชัยเขต  8
  774
  136
  79
  26
  15
  1
  0
  52
 9  2409  แปลงยาว  27
  612
  107
  52
  27
  29
  2
  0
  58
 10  2410  ท่าตะเกียบ  20
  555
  139
  64
  21
  10
  0
  0
  5
 11  2411  คลองเขื่อน  3
  189
  44
  33
  7
  10
  0
  0
  6