จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  2301  เมืองตราด  3
  1,227
  310
  208
  72
  61
  5
  0
  214
 2  2302  คลองใหญ่  11
  177
  54
  72
  10
  7
  1
  0
  11
 3  2303  เขาสมิง  0
  373
  155
  151
  25
  18
  0
  1
  1
 4  2304  บ่อไร่  0
  304
  124
  67
  11
  13
  0
  0
  81
 5  2305  แหลมงอบ  8
  270
  56
  51
  12
  15
  1
  0
  22
 6  2306  เกาะกูด  0
  29
  5
  10
  0
  1
  0
  0
  0
 7  2307  เกาะช้าง  0
  98
  27
  32
  4
  7
  0
  0
  7