จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  2201  เมืองจันทบุรี  21
  874
  271
  236
  71
  87
  1
  0
  22
 2  2202  ขลุง  3
  528
  228
  196
  27
  33
  1
  0
  26
 3  2203  ท่าใหม่  12
  797
  200
  172
  41
  58
  1
  1
  19
 4  2204  โป่งน้ำร้อน  3
  382
  158
  96
  16
  20
  1
  0
  13
 5  2205  มะขาม  2
  393
  107
  108
  26
  32
  0
  0
  20
 6  2206  แหลมสิงห์  10
  341
  57
  95
  12
  19
  2
  0
  0
 7  2207  สอยดาว  11
  671
  190
  116
  30
  29
  0
  0
  86
 8  2208  แก่งหางแมว  3
  477
  168
  150
  30
  14
  1
  0
  18
 9  2209  นายายอาม  7
  442
  84
  55
  16
  23
  0
  0
  16
 10  2210  เขาคิชฌกูฏ  4
  297
  112
  86
  12
  26
  2
  0
  26