จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  2101  เมืองระยอง  32
  1,817
  292
  195
  189
  122
  3
  1
  103
 2  2102  บ้านฉาง  5
  460
  137
  98
  82
  69
  6
  1
  20
 3  2103  แกลง  23
  1,635
  376
  419
  104
  151
  3
  0
  13
 4  2104  วังจันทร์  1
  290
  76
  57
  11
  20
  0
  0
  5
 5  2105  บ้านค่าย  1
  946
  233
  167
  59
  53
  0
  0
  14
 6  2106  ปลวกแดง  3
  443
  149
  88
  37
  46
  3
  0
  44
 7  2107  เขาชะเมา  4
  405
  138
  70
  8
  16
  1
  0
  15
 8  2108  นิคมพัฒนา  6
  368
  120
  66
  22
  21
  1
  0
  10