จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  2001  เมืองชลบุรี  27
  1,867
  254
  188
  142
  129
  13
  0
  48
 2  2002  บ้านบึง  2
  1,037
  104
  47
  24
  27
  5
  0
  40
 3  2003  หนองใหญ่  0
  202
  40
  26
  9
  19
  2
  0
  1
 4  2004  บางละมุง  14
  1,257
  160
  91
  58
  58
  4
  0
  11
 5  2005  พานทอง  0
  572
  83
  59
  31
  27
  0
  1
  12
 6  2006  พนัสนิคม  5
  1,718
  60
  67
  17
  76
  1
  0
  2
 7  2007  ศรีราชา  2
  1,488
  149
  94
  33
  38
  2
  0
  22
 8  2008  เกาะสีชัง  0
  57
  7
  4
  1
  2
  0
  0
  3
 9  2009  สัตหีบ  7
  494
  103
  63
  28
  27
  1
  0
  21
 10  2010  บ่อทอง  35
  538
  71
  52
  9
  15
  0
  0
  18
 11  2011  เกาะจันทร์  0
  529
  18
  5
  5
  1
  0
  0
  0