จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  1901  เมืองสระบุรี  1
  648
  171
  141
  78
  37
  2
  0
  20
 2  1902  แก่งคอย  42
  1,140
  375
  247
  124
  77
  6
  0
  45
 3  1903  หนองแค  18
  899
  258
  184
  72
  51
  3
  0
  36
 4  1904  วิหารแดง  4
  388
  135
  83
  30
  26
  2
  1
  17
 5  1905  หนองแซง  2
  238
  92
  71
  24
  23
  0
  0
  3
 6  1906  บ้านหมอ  7
  491
  186
  119
  66
  35
  3
  0
  5
 7  1907  ดอนพุด  0
  120
  13
  19
  6
  3
  1
  0
  2
 8  1908  หนองโดน  3
  158
  40
  36
  8
  2
  0
  0
  3
 9  1909  พระพุทธบาท  6
  438
  126
  104
  61
  27
  0
  0
  24
 10  1910  เสาไห้  9
  306
  129
  167
  47
  39
  1
  0
  5
 11  1911  มวกเหล็ก  0
  421
  181
  114
  28
  33
  0
  0
  9
 12  1912  วังม่วง  2
  212
  75
  45
  18
  17
  0
  0
  6
 13  1913  เฉลิมพระเกียรติ  0
  375
  95
  74
  32
  13
  0
  0
  4