จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  1801  เมืองชัยนาท  14
  1,842
  389
  254
  166
  68
  12
  1
  50
 2  1802  มโนรมย์  11
  437
  140
  119
  67
  39
  2
  0
  7
 3  1803  วัดสิงห์  0
  394
  121
  102
  45
  21
  0
  0
  11
 4  1804  สรรพยา  12
  652
  127
  124
  53
  29
  2
  0
  36
 5  1805  สรรคบุรี  53
  1,171
  351
  304
  131
  68
  0
  0
  44
 6  1806  หันคา  2
  929
  180
  163
  57
  29
  0
  0
  28
 7  1807  หนองมะโมง  1
  264
  96
  69
  17
  6
  0
  0
  10
 8  1808  เนินขาม  6
  269
  95
  78
  8
  6
  0
  0
  46