จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  1701  เมืองสิงห์บุรี  0
  490
  201
  192
  130
  57
  6
  0
  3
 2  1702  บางระจัน  0
  502
  130
  130
  54
  27
  1
  0
  9
 3  1703  ค่ายบางระจัน  0
  307
  72
  82
  51
  15
  0
  0
  5
 4  1704  พรหมบุรี  0
  257
  69
  87
  39
  21
  1
  0
  6
 5  1705  ท่าช้าง  0
  220
  39
  42
  33
  20
  1
  0
  2
 6  1706  อินทร์บุรี  0
  671
  298
  299
  110
  55
  2
  0
  1