จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  1601  เมืองลพบุรี  3
  1,561
  486
  401
  232
  161
  4
  0
  18
 2  1602  พัฒนานิคม  2
  645
  145
  114
  57
  23
  1
  0
  41
 3  1603  โคกสำโรง  3
  949
  271
  172
  41
  29
  2
  0
  21
 4  1604  ชัยบาดาล  17
  981
  218
  193
  60
  27
  3
  0
  101
 5  1605  ท่าวุ้ง  7
  561
  191
  144
  72
  56
  2
  0
  6
 6  1606  บ้านหมี่  1
  896
  282
  264
  88
  66
  1
  0
  8
 7  1607  ท่าหลวง  0
  396
  115
  102
  17
  18
  0
  0
  11
 8  1608  สระโบสถ์  4
  297
  76
  64
  10
  4
  0
  0
  4
 9  1609  โคกเจริญ  10
  256
  121
  77
  9
  4
  0
  0
  31
 10  1610  ลำสนธิ  2
  317
  112
  60
  11
  8
  0
  0
  51
 11  1611  หนองม่วง  5
  480
  101
  81
  34
  13
  0
  0
  2