จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  1501  เมืองอ่างทอง  2
  432
  184
  141
  43
  38
  1
  0
  66
 2  1502  ไชโย  0
  216
  68
  91
  29
  9
  0
  0
  2
 3  1503  ป่าโมก  2
  315
  105
  120
  26
  30
  0
  0
  18
 4  1504  โพธิ์ทอง  3
  614
  237
  194
  52
  36
  2
  0
  34
 5  1505  แสวงหา  5
  325
  135
  130
  29
  16
  1
  0
  33
 6  1506  วิเศษชัยชาญ  3
  658
  242
  228
  43
  38
  0
  0
  21
 7  1507  สามโก้  2
  188
  80
  84
  19
  11
  0
  0
  2