จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  1401  พระนครศรีอยุธยา  9
  818
  326
  218
  144
  116
  2
  0
  19
 2  1402  ท่าเรือ  44
  354
  96
  89
  62
  32
  1
  0
  2
 3  1403  นครหลวง  7
  341
  104
  74
  42
  17
  0
  0
  3
 4  1404  บางไทร  10
  463
  144
  104
  47
  28
  1
  0
  5
 5  1405  บางบาล  8
  537
  134
  101
  74
  22
  0
  0
  7
 6  1406  บางปะอิน  9
  762
  179
  131
  87
  34
  1
  1
  77
 7  1407  บางปะหัน  5
  469
  116
  85
  28
  7
  1
  0
  2
 8  1408  ผักไห่  30
  479
  197
  94
  41
  11
  0
  0
  9
 9  1409  ภาชี  18
  282
  79
  65
  16
  14
  1
  0
  2
 10  1410  ลาดบัวหลวง  34
  259
  82
  68
  17
  9
  0
  0
  0
 11  1411  วังน้อย  1
  372
  107
  113
  41
  23
  2
  0
  6
 12  1412  เสนา  2
  590
  163
  111
  51
  35
  0
  0
  21
 13  1413  บางซ้าย  2
  163
  73
  70
  9
  13
  0
  0
  3
 14  1414  อุทัย  0
  426
  129
  96
  54
  26
  2
  0
  3
 15  1415  มหาราช  6
  212
  90
  81
  38
  12
  2
  0
  12
 16  1416  บ้านแพรก  0
  128
  36
  38
  5
  3
  1
  0
  10