จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  1301  เมืองปทุมธานี  15
  1,033
  320
  226
  150
  164
  11
  0
  40
 2  1302  คลองหลวง  14
  1,108
  395
  416
  198
  165
  6
  0
  84
 3  1303  ธัญบุรี  17
  594
  217
  161
  152
  127
  7
  0
  36
 4  1304  หนองเสือ  4
  341
  169
  131
  30
  14
  2
  0
  10
 5  1305  ลาดหลุมแก้ว  1
  504
  118
  113
  51
  48
  4
  0
  20
 6  1306  ลำลูกกา  7
  894
  372
  218
  179
  132
  5
  1
  100
 7  1307  สามโคก  0
  345
  123
  89
  42
  50
  2
  0
  10