จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  1201  เมืองนนทบุรี  33
  1,042
  337
  268
  181
  231
  10
  0
  19
 2  1202  บางกรวย  11
  829
  144
  165
  112
  99
  5
  0
  15
 3  1203  บางใหญ่  12
  640
  146
  93
  68
  95
  4
  0
  12
 4  1204  บางบัวทอง  10
  481
  177
  202
  120
  102
  5
  1
  24
 5  1205  ไทรน้อย  94
  295
  128
  113
  41
  22
  1
  0
  3
 6  1206  ปากเกร็ด  4
  622
  228
  148
  148
  119
  12
  0
  4