จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา ตามรายอำเภอ
 
จำนวน อสม. จำแนกตามระดับการศึกษา
ลำดับ รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ
ไม่จบประถม.
ประถมศึกษา
มัธยมต้น
มัธยาปลาย
อนุปริญญา ( ปวช. ปวส. )
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่ระบุ
 1  1101  เมืองสมุทรปราการ  25
  1,653
  492
  355
  240
  192
  6
  1
  21
 2  1102  บางบ่อ  5
  450
  129
  159
  46
  33
  0
  0
  7
 3  1103  บางพลี  18
  736
  190
  241
  83
  83
  3
  3
  5
 4  1104  พระประแดง  21
  636
  205
  221
  107
  70
  2
  0
  23
 5  1105  พระสมุทรเจดีย์  5
  623
  34
  133
  35
  13
  2
  0
  23
 6  1106  บางเสาธง  11
  207
  92
  159
  32
  23
  2
  0
  14