รายงานแสดงรายชื่อ อสม. ตำบล : กมลา   จากระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   สุธรรม  ยาดี ชาย  4 กมลา  2548 
 2   ภารดี  แสนพล หญิง  3 กมลา  2553 
 3   ปริญา  พลอยขาว หญิง  3 กมลา  2564