รายงานแสดงรายชื่อ อสม. ตำบล : ป่าตอง   จากระดับการศึกษา ปริญญาโท

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   ภู่ไหว  หนูเชต หญิง  0 ป่าตอง  2545