รายงานแสดงรายชื่อ อสม. ตำบล : กะทู้   จากระดับการศึกษา ปริญญาโท

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   ณัฐชัย  หลิมพัฒนวงศ์ ชาย  6 กะทู้  2548