รายงานแสดงรายชื่อ อสม. ตำบล : โนนสมบูรณ์   จากระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   สุภาพ  เลพล ชาย  11 โนนสมบูรณ์  2547 
 2   พัชรีพร  ลีกาโม้ หญิง  11 โนนสมบูรณ์  2547 
 3   นิพนธ์ชัย  ตาเสาร์ ชาย  4 โนนสมบูรณ์  2556 
 4   สุมาลี  มั่งคั่ง หญิง  5 โนนสมบูรณ์  2556 
 5   ณัฐกฤตชัย  ตาเสาร์ ชาย  1 โนนสมบูรณ์  2557 
 6   รำไพพรรณ  เล็กน้อย หญิง  6 โนนสมบูรณ์  2557 
 7   เตือนใจ  บุดสาดี หญิง  3 โนนสมบูรณ์  2560 
 8   สุลัดดา  เหลาแหลม หญิง  3 โนนสมบูรณ์  2563