รายงานแสดงรายชื่อ อสม. ตำบล : บ้านแฮด   จากระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   ขวัญปราถนา  สังวาลย์ หญิง  1 บ้านแฮด  2559