รายงานแสดงรายชื่อ อสม. ตำบล : คำแมด   จากระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   มณีวรรณ  โพธิ์ศรี หญิง  2 คำแมด  2530