รายงานแสดงรายชื่อ อสม. ตำบล : คำม่วง   จากระดับการศึกษา ปริญญาโท

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   เรืองยศ  บุตราช ชาย  10 คำม่วง  2555