รายงานแสดงรายชื่อ อสม. ตำบล : คำม่วง   จากระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   ประทีปทอง  ณ พัทลุง หญิง  8 คำม่วง  2541 
 2   สวัสดิ์  ตะนะชัย ชาย  9 คำม่วง  2555 
 3   มันนี่ขันธ์  โภคา หญิง  7 คำม่วง