รายงานแสดงรายชื่อ อสม. ตำบล : นางิ้ว   จากระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   ดาวรุ้ง  บึงโบก ชาย  3 นางิ้ว  2554