รายงานแสดงรายชื่อ อสม. ตำบล : เขาสวนกวาง   จากระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   ลัดดา  สุกัน หญิง  0 เขาสวนกวาง  2565