รายงานแสดงรายชื่อ อสม. ตำบล : โนนสะอาด   จากระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   อ้อนวรรณฏา  เทิ้งกอง หญิง  9 โนนสะอาด  2541 
 2   ภัทรศรี  คำภิบาล หญิง  4 โนนสะอาด  2545 
 3   นภาพร  สอนคำแก้ว หญิง  4 โนนสะอาด  2546 
 4   สุรีวัลย์  ขันโท หญิง  4 โนนสะอาด  2561