รายงานแสดงรายชื่อ อสม. ตำบล : โนนทัน   จากระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   น้อย  โคตรภูเวียง หญิง  5 โนนทัน  2538