รายงานแสดงรายชื่อ อสม. ตำบล : โนนทอง   จากระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   สมบัติ  ทะเสนฮด หญิง  16 โนนทอง  2538 
 2   เสถียร  หล้าหนองเรือ หญิง  6 โนนทอง  2538