รายงานแสดงรายชื่อ อสม. ตำบล : จระเข้   จากระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   สุริยา  บุญญานันท์ ชาย  5 จระเข้  2559 
 2   วุฒิ  ตั้งสิริประชา หญิง  4 จระเข้  2562