รายงานแสดงรายชื่อ อสม. ตำบล : ยางคำ   จากระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   ธนเทพ  อุณารัตน์ ชาย  9 ยางคำ  2563