รายงานแสดงรายชื่อ อสม. ตำบล : บ้านกง   จากระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   สมพร  พานเพ็ง ชาย  1 บ้านกง  2564 
 2   สมภาร  ยอโง้ง หญิง  3 บ้านกง  2559 
 3   สุจินรัตน์  ทองหิน หญิง  9 บ้านกง  2563 
 4   นันท์ธา  เหลาประเสริฐ หญิง  2 บ้านกง  2564 
 5   กมลาภรณ์  สัจจสังข์ หญิง  2 บ้านกง  2565