รายงานแสดงรายชื่อ อสม. ตำบล : บ้านเม็ง   จากระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   ปราณี  นามมุลตรี หญิง  15 บ้านเม็ง  2548 
 2   ปรานี  กุลดิลก หญิง  2 บ้านเม็ง  2564 
 3   อมรรัตน์  ช่างไสว หญิง  13 บ้านเม็ง  2564