รายงานแสดงรายชื่อ อสม. ตำบล : หนองเรือ   จากระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   รักชนก  ธรรมวงษ์ หญิง  10 หนองเรือ  2563 
 2   ภัชนิดา  ดินเมืองชน หญิง  7 หนองเรือ  2557 
 3   พิกุล  โนนศรีชัย หญิง  10 หนองเรือ  2563 
 4   พุฒิพงศ์  จำนงค์พิพัฒน์ หญิง  13 หนองเรือ  2563 
 5   มัธนา  ทิพยนนท์ หญิง  1 หนองเรือ  2565 
 6   วิไลพร  อินทรีย์ หญิง  13 หนองเรือ  2565