รายงานแสดงรายชื่อ อสม. อำเภอ : ถลาง   จากระดับการศึกษา ปริญญาโท

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   เบญจมาศ  ช่วยเกื้อ หญิง  2 ศรีสุนทร  2553