รายงานแสดงรายชื่อ อสม. อำเภอ : กะทู้   จากระดับการศึกษา ปริญญาโท

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   ภู่ไหว  หนูเชต หญิง  0 ป่าตอง  2545 
 2   ณัฐชัย  หลิมพัฒนวงศ์ ชาย  6 กะทู้  2548