รายงานแสดงรายชื่อ อสม. อำเภอ : เมืองภูเก็ต   จากระดับการศึกษา ปริญญาโท

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   พิสุทธิ์  ตัณมณี ชาย  5 รัษฎา  2546 
 2   ปภาภร  ยุติธรรม หญิง  1 เกาะแก้ว  2551 
 3   นวลจันทร์  สามารถ หญิง  8 วิชิต  2551 
 4   วารุณี  งานทัศนานุกูล หญิง  3 วิชิต  2551 
 5   จรุง  เถาจันทร์ ชาย  2 ราไวย์  2553 
 6   ศักดิ์  คิ้วดำ ชาย  5 ราไวย์  2554 
 7   สมชาย  มนูจันทรัถ ชาย  0 ตลาดใหญ่  2558 
 8   ประมุข  บรรเจิดจินต์ ชาย  0 ตลาดเหนือ  2560 
 9   ชัญญา  พันธ์ุฉลาด หญิง  5 เกาะแก้ว  2564 
 10   ลลินา  พืชเส็น หญิง  5 เกาะแก้ว  2564