รายงานแสดงรายชื่อ อสม. อำเภอ : เวียงเก่า   จากระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   นุชนารถ  ศรีอุทธา หญิง  10 เขาน้อย  2560