รายงานแสดงรายชื่อ อสม. อำเภอ : โนนศิลา   จากระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   รัตนา  คำพรม หญิง  7 หนองปลาหมอ  2535 
 2   ประมวน  สูงแข็ง หญิง  10 บ้านหัน  2544 
 3   ยุทธนากร  ภูผายาง ชาย  1 บ้านหัน   
 4   พรทิพย์  ช่อรักษ์ หญิง  4 โนนศิลา  2547