รายงานแสดงรายชื่อ อสม. อำเภอ : หนองนาคำ   จากระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   ฉวีวรรณ  ฮามพิทักษ์ หญิง  8 บ้านโคก  2546 
 2   ภควรรณ  วงษ์ตรี หญิง  13 กุดธาตุ  2539 
 3   อำนาจ  ศรีบุญวงษ์ ชาย  2 บ้านโคก  2536 
 4   ศักดิ์ประยูร  มูลนิมาตย์ ชาย  6 ขนวน  2549 
 5   เกสร  ศรีบุญวงษ์ หญิง  4 บ้านโคก  2546