รายงานแสดงรายชื่อ อสม. อำเภอ : โคกโพธิ์ไชย   จากระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   กรรณิกา  พวงดอกไม้ หญิง  2 บ้านโคก  2560 
 2   ยงยุทธ  แวงชัยภูมิ ชาย  4 ซับสมบูรณ์  2550