รายงานแสดงรายชื่อ อสม. อำเภอ : ซำสูง   จากระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   มณีวรรณ  โพธิ์ศรี หญิง  2 คำแมด  2530