รายงานแสดงรายชื่อ อสม. อำเภอ : มัญจาคีรี   จากระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   สุริยา  วิชาโคตร ชาย  5 ท่าศาลา  2546 
 2   เฉลียว  จันทะพันธ์ หญิง  6 กุดเค้า  2550 
 3   ทองสุข  โสติกะพันธ์ ชาย  13 คำแคน  2545 
 4   เพ็ญศรี  กล้าจอหอ หญิง  13 กุดเค้า  2546 
 5   เคน  คำพิทูล ชาย  14 นาข่า  2528 
 6   สุธรรม  เจริญผิว ชาย  15 นาข่า  2535 
 7   รักชะนก  กองกะมุด หญิง  14 นาข่า  2548 
 8   วนิดา  เอนอ่อน หญิง  1 โพนเพ็ก  2549 
 9   ปรียานุช  แก้วดวงศรี หญิง  14 นางาม  2548 
 10   พรชัย  อุปฮาต ชาย  13 คำแคน  2548 
 11   บัณฑิต  เชียงเครือ ชาย  13 นางาม  2548 
 12   จิตตานันท์  ภัทรศิริพันธ์ หญิง  15 นาข่า  2549 
 13   ประกอบ  สาริมา หญิง  10 หนองแปน  2556 
 14   ธนชัย  โกจารย์ศรี ชาย  5 นาข่า  2560 
 15   กันติชา  มะโนดี หญิง  3 กุดเค้า  2560 
 16   นิตยา  ใจดี หญิง  7 นางาม  2561 
 17   ธงชัย  มากกนกทรัพย์ ชาย  3 กุดเค้า  2563 
 18   อำพล  ผายผึนผึก หญิง  7 นางาม  2563 
 19   ณิชาภัทร  แก้วน้อย หญิง  9 นางาม  2564