รายงานแสดงรายชื่อ อสม. อำเภอ : หนองสองห้อง   จากระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   ปริยา  เดชสังข์ หญิง  6 คึมชาด  2536 
 2   ภูมิภัทร  เสาร์ศิริ ชาย  9 สำโรง  2547 
 3   แสงจันทร์  ดวงเข็ม ชาย  6 สำโรง  2545 
 4   ทวี  จูมคอม ชาย  11 หนองเม็ก  2552 
 5   เนาวรัตน์  ปริญญาวีระกุล หญิง  3 หนองสองห้อง  2549 
 6   ปรีดี  สร้างนอก ชาย  8 หนองไผ่ล้อม  2549 
 7   ลักษณารีย์  ศรีนาง หญิง  5 สำโรง  2535 
 8   ไพโรจน์  ปะมาคะโม ชาย  12 หนองเม็ก  2548 
 9   อนนท์  นาบำรุง ชาย  3 ตะกั่วป่า  2554 
 10   ไพศาล  คำสุวรรณ ชาย  2 ตะกั่วป่า  2556 
 11   อุบลวรรณ  กองเกิด หญิง  5 หนองเม็ก  2560 
 12   ผดุง  ขัวนา ชาย  6 โนนธาตุ  2558 
 13   ณรงค์  ทิพย์วงค์ษา ชาย  8 ตะกั่วป่า  2561 
 14   อรทัย  แก้วศิริ หญิง  2 หนองสองห้อง  2561 
 15   นารีรัตน์  บุญรอด หญิง  16 หนองสองห้อง  2565 
 16   อุษามณี  เมตไธสง หญิง  12 ดอนดู่  2565 
 17   ราตรี  เทพชาลี หญิง  2 สำโรง  2565