รายงานแสดงรายชื่อ อสม. อำเภอ : แวงน้อย   จากระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   เพ็ญพักตร์  วงษ์สมศรี หญิง  6 แวงน้อย  2563 
 2   วิภาวรรณ  ภาดาโชติ หญิง  11 ทางขวาง  2548 
 3   รัชดาวัลย์  อามาตย์ หญิง  10 ก้านเหลือง  2545 
 4   พสิษฐ์  กูลโยตาสวัสดิ์ ชาย  1 ท่านางแนว  2541 
 5   ลำไพร  มุขดา หญิง  9 ละหานนา  2550 
 6   บุญจันทร์  กุลสุวรรณ์ ชาย  13 แวงน้อย  2538 
 7   นิตติยา  พลหงษา หญิง  15 ละหานนา  2553 
 8   ภูริตา  ทนธุมาลย์ หญิง  6 แวงน้อย  2558 
 9   รุ่งรัศมิ์  กูลโยตาสวัสดิ์ หญิง  1 ท่านางแนว  2543 
 10   นิตติยา  พลหงษา หญิง  15 ละหานนา  2553 
 11   ประมวล  เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย ชาย  8 แวงน้อย  2560 
 12   สายชล  พิทักษ์ หญิง  2 ท่านางแนว  2553 
 13   สุธิราวัลย์  หวังประสพกลาง หญิง  6 ละหานนา  2561