รายงานแสดงรายชื่อ อสม. อำเภอ : แวงใหญ่   จากระดับการศึกษา ปริญญาโท

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน