รายงานแสดงรายชื่อ อสม. อำเภอ : แวงใหญ่   จากระดับการศึกษา ปริญญาตรี

ลำดับ ชื่อ นามสกุล เพศ หมู่ที่ ตำบล ปีที่ลงทะเบียน
 1   ฉวีวรรณ์  งามลา หญิง  1 คอนฉิม  2546 
 2   ฉวีวรรณ  วิลัยวรรณ์ หญิง  4 คอนฉิม  2539 
 3   สิทธิชัย  ทุมภานนท์ ชาย  1 แวงใหญ่  2546 
 4   วุฒิชาติ  ดีหลี ชาย  6 แวงใหญ่  2540 
 5   พัสกร  จำปา ชาย  1 ใหม่นาเพียง  2554 
 6   วิจิตร  โสดา ชาย  6 ใหม่นาเพียง  2555 
 7   ศิริอร  หงษ์แดง หญิง  1 คอนฉิม  2551 
 8   นวลละออง  ทองดี หญิง  4 ใหม่นาเพียง  2561